Договір надання послуг № _________

м. Харків                                                                                             «______». 

Івент-агентство ТОВ «ПРОСТОІВЕНТ», що іменується надалі «Виконавець», в особі директора Федченка Сергія Вікторовича, з однієї сторони, і ___________________, іменоване надалі «Замовник», в особі директора ____________________з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», уклали цей Договір про таке:

  1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується на замовлення Замовника надати послуги з організації та проведення культурно — масового заходу (далі – Захід), а Замовник зобов’язується сплатити надані за цим Договором послуги в повному об’сязі згідно з Додатком №1 до цього Договору, а також згідно із складеними і підписаними угодами та/або доповненнями та/або змінами до цього Договору, за наявності таких), який є його невід’ємною частиною.

1.2. Найменування, час початку, дата і місце проведення Заходу визначається Додатком №1 до цього Договору.

1.3. Цей договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

  1. Вартість послуг і порядок розрахунків

2.1. Сторони домовилися про вартість послуг, розмір якої обумовлюється Сторонами в Додатку №1 до цього Договору.

2.2. Порядок оплати

2.2.1. Замовник здійснює передоплату (авансовий платіж) у розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості послуг, зазначеної в Додатку №1 не пізніше чим за 3 (три) календарних днів до дня проведення Заходу;

2.2.2. Замовник здійснює остаточний розрахунок у день Заходу (до початку Заходу). Якщо Захід припадає на святковий або вихідний день, то оплата здійснюється в 1 (перший) робочий день.

2.3. При сплаті авансового платежу Замовник підтверджує, що погоджується з його умовами.

2.4. Розрахунок проводиться у валюті України.

2.5. У разі зміни вартості послуг у зв’язку із змінами та/або доповненнями до цього Договору Сторони проводять перерахунок, про що складається відповідний Додаток.

  1. Права і обов’язки сторін

3.1. У межах цього Договору Виконавець зобов’язується здійснити таке:

3.1.1. Надавати послуги якісно і в строк згідно із цим Договором і Додатком №1 до цього Договору, а також згідно із складеними і підписаними угодами та/або доповненнями та/або змінами до цього Договору, за наявності таких.

3.1.2. Надати результат роботи фотографа протягом 2 (двох) місяців після проведення Заходу, результат роботи відеографа – протягом   2 (двох) місяців після проведення Заходу. (За умови, що фотограф і відеограф працювали на Заході від івент-агенства  «Pro100event»).

3.2. У межах цього Договору Замовник зобов’язується:

3.2.1. Консультувати усно і письмово (у тому числі надавати макети, конкретні завдання та іншу необхідну інформацію) Виконавця з питань, пов’язаних з виконанням його зобов’язань за цим Договором, з метою досягнення найкращої якості Заходу;

3.2.2. Своєчасно сплачувати послуги, що надаються Виконавцем, у розмірі і порядку, передбаченому в цьому Договорі і Додатку №1 до цього Договору.

3.3. У межах цього Договору Виконавець має право:

3.3.1. З метою виконання своїх зобов’язань за цим Договором і Додатком №1 до цього Договору, а також при складених і підписаних угодах та/або доповненнях та/або змінах до цього Договору, за наявності таких, укладати інші Договори з третіми особами. У цьому випадку Виконавець несе відповідальність перед Замовником за належне (неналежне) виконання Договору третіми особами.

3.3.2. Доручати та (або) передоручати виконання своїх зобов’язань третім особам.

3.4. У межах цього Договору Замовник має право:

3.4.1. Змінювати місце проведення Заходу, письмово повідомивши про те Виконавця не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) банківських днів до дня проведення  Заходу. При цьому Замовник усвідомлює, що такі зміни можуть спричинити зміну вартості послуг за цим Договором збільшення витрат у бік на трансфер артистів, творчих та/або інших колективів, технічного та/або обслуговуючого персоналу, техніки, устаткування тощо.

3.4.2. Змінювати час початку Заходу, тривалість Заходу, зазначеного в Додатку №1 до цього Договору, письмово повідомивши про те Виконавця не пізніше, ніж за 7 (сім) банківських днів до дня проведення Заходу, за згодою Виконавця. При цьому Замовник усвідомлює, що такі зміни можуть спричинити зміну вартості послуг за цим Договором у бік збільшення, зміна у бік зміну складу артистів, творчих та/або інших колективів, технічного і обслуговуючого персоналу.

3.5. Сторони беруть до уваги, що Кошторис, Технічне завдання і Технічні і організаційні вимоги обов’язкові до виконання, якщо інше не передбачене угодою та/або доповненнями та/або змінами до цього Договору.

 3.6. Послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору, надаються Виконавцем 27 червня 2019 року

3.7. Сторони мають право змінити терміни надання послуг, зазначені в п. 3.6. цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

  1. Відповідальність сторін

 4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.

4.2. При відмові Замовника від цього Договору (надання послуг Виконавцем), Замовник сплачує Виконавцеві всі фактично понесені витрати. Внесена передоплата (авансовий платіж) Замовникові не повертається.

4.2.1. Авансовий платіж не повертається у випадку, коли Виконавець мав витрати на організацію заходу, у розмірі цих витрат.

4.3. При відмові Виконавця від цього Договору, за умови внесення Замовником авансового платежу, Виконавець повертає Замовникові раніше отримані від нього грошові кошти за цим Договором, окрім випадків відмови від Договору за ініціативою Виконавця з вини Замовника (невиконання останнім умов Договору тощо).

4.4. У разі прострочення виконання зобов’язань зі сплати послуг Виконавець має право вимагати сплати Замовником штрафної неустойки у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми заборгованості в порядку, передбаченому розділом 2 цього Договори, за кожен день прострочення виплати до моменту виконання зобов’язання.

4.4.1. Сплата штрафної неустойки не звільняє Сторін від виконання свого обов’язку в натурі та не позбавляє їх права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

4.4.2. Сплата штрафної неустойки не є підставою для повернення Замовнику авансового платежу.

4.5. У разі зриву Заходу з вини Виконавця винна сторона відшкодовує всі документально підтверджені витрати, які зазнав Замовник у зв’язку з організацією Заходу.

4.6. У разі зриву Заходу з вини Замовника винна сторона зобов’язана виконати свої зобов’язання за цим Договором у повному об’сязі.

4.7. Сторони беруть до уваги, що до ситуації, коли неможливо провести Захід (зрив Заходу), відносяться такі випадки:

1) повна або часткова відмова Виконавця від своїх зобов’язань менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів;

3) повна або часткова відсутність на місці проведення Заходу устаткування, зазначеного в Додатку №1 до цього Договору, на момент початку Заходу, за умови, що наявність відсутнього устаткування обов’язкова для повноцінного проведення Заходу;

4) відсутність на місці проведення Заходу і на момент початку Заходу відповідного персоналу;

5) відсутність електроживлення протягом дня проведення Заходу;

6) відсутність доступу Виконавцеві і його співробітникам на місце проведення Заходу менш ніж за 5 (п’ять) годин до початку Заходу;

7) повне або часткове невиконання Технічного завдання та/або Технічних і організаційних вимог, за умови, що таке невиконання Технічного завдання та/або Технічних і організаційних вимог безпосередньо перешкоджає повноцінному проведенню Заходу.

4.8. Виконавець не несе відповідальність:

4.8.1. за перенесення та/або зрив та/або переривання та/або скасування Заходу з вини Замовника;

4.8.2. за шкоду, спричинену кому- або з учасників Заходу, глядачам, Замовникові та/або його представникам, обслуговуючому персоналу, артистам та/або їх майну, за винятком випадків спричинення шкоди безпосередньо Виконавцем;

4.8.3. за знаходження на артистичній території сторонніх осіб;

4.8.4.за дії Замовника та/або його представників;

4.8.5. за дії глядачів;

4.8.6. за недотримання Замовником та/або його представниками вимог техніки безпеки.

4.9. Замовник не несе відповідальність:

4.9.1. за дії Виконавця та/або його представників;

4.9.2. за шкоду, спричинену кому-небудь з учасників Заходу, глядачам, Виконавцеві та/або його представникам, обслуговуючому персоналу, артистам та/або їх майну, за винятком випадків спричинення шкоди безпосередньо Замовником.

4.10. Сторона, що спричинила шкоду іншій Стороні, у тому числі і її майну, відшкодовує збиток в повному об’сязі.

  1. Техніка безпеки*

 5.1. Забороняється знаходитися на артистичній території будь-яким особам за винятком артистів, учасників, організаторів, адміністраторів, технічного персоналу Заходу, представників служб екстреної допомоги і служб безпеки.

5.2. Забороняється знаходитися поблизу місць високої напруги будь-яким особам за винятком технічного персоналу.

5.3. Забороняється торкатися до роз’ємів устаткування будь-яким особам за винятком технічного персоналу.

5.4. Забороняється наступати на сполучні дроти та інші комунікації.

5.5. Забороняється палити, розводити вогонь поблизу устаткування і сцени.

5.6. Забороняється торкатися  до техніки, технічного устаткування та інших речей, які належать артистам, учасникам, організаторам, адміністраторам, технічному персоналу Заходу.

5.7. Всі, хто знаходяться на артистичній території зобов’язані дотримуватися перерахованих вище правил, а також вимог технічного персоналу, що стосуються  питань безпеки.

  1. Форс-мажор

 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин, що виникли після набрання чинності Договору. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, ураган, град, осідання грунту.

Інші явища природи, епідемії, вибухи, оголошена або фактична війна, громадянські заворушення, страйки, аварії, рішення або відсутність рішень органів законодавчої або виконавчої влади за умови, що ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору.

6.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої договірні зобов’язання, негайно інформує іншу Сторону про початок і припинення зазначених вище обставин протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх настання.

6.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов’язань унаслідок зазначених обставин.

  1. Вирішення суперечок

 Всі спори і розбіжності, що виникають під час виконання, зміни і припинення цього Договору, Сторони будуть намагатися вирішувати шляхом переговорів.

  1. Конфіденційність

 8.1. Сторони не мають права розголошувати третім особам юридичну, фінансову та іншу інформацію, що надається одна одній і пов’язану з висновком і виконанням цього Договору, як протягом терміну його чинності, так і в подальших 3 (три) роки з моменту припинення його чинності, за винятком розголошення його умов на законних і обгрунтованих вимогах відповідного державного органу і з письмової згоди  Сторін у порядку і у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Замовник не буде розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від Виконавця, іншим особам і не використовуватиме цю інформацію для власної вигоди, за винятком мети, визначеної Сторонами в пункті 1 цього Договору. Замовник буде дотримуватись такого ж високого ступеня таємності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації, яку б він дотримувався в розумних межах відносно своєї власної конфіденційної інформації такого ж ступеня важливості.

8.3. Якщо інше не буде встановлено письмовою угодою Сторін, то конфіденційними є всі отримувані Замовником і Виконавцем один від одного під час виконання Договору відомості, за винятком тих, які без участі цих Сторін були або будуть опубліковані чи розповсюджені в іншій формі в офіційних (службових) джерелах.

8.4. Вся інформація, надана Замовникові в будь-якій формі згідно з Договором, залишається винятковою власністю Виконавця.

8.5. Замовник несе відповідальність за умисне або необережне розголошення конфіденційної інформації.

8.6. У разі спричинення збитків Відкриваючій стороні у результаті розголошення конфіденційної інформації Отримуюча сторона зобов’язана відшкодувати спричинені збитки в повному обсязі.

  1. Термін дії і порядок розірвання договору

 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками обох Сторін і чинний до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. У разі розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін цього Договору, інша Сторона попереджується письмово Стороною – ініціатором розірвання Договору не менше чим за 10 (десять) робочих днів.

9.3. У разі розірвання договору з ініціативи Замовника, авансовий платіж не повертається.

9.4. Закінчення терміну чинності цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення. 

  1. Прикінцеві положення

 10.1. При тлумаченні умов цього Договору Сторонами береться до уваги буквальне значення слів і виразів, що містяться в ньому. Буквальне значення умови цього Договору в разі його неясності встановлюється шляхом зіставлення з іншими умовами і змістом цього Договору в цілому.

10.2. Цей Договір складений у 2 (двох) примірниках українською мовою. Обидва примірники ідентичні і мають однакову юридичну силу. У кожної із Сторін знаходиться один примірник цього Договору. До Договору додається: Додаток №1 (Кошторис).

10.3. Зміна, доповнення і розірвання Договору можливі за згодою Сторін, якщо інше не передбачене законодавством України і цим Договором.

10.4. Всі доповнення, зміни, угоди і додатки до цього Договору мають юридичну силу і є його невід’ємною частиною, за умови їх підписання Сторонами належним чином.

 

Реквізити і підписи Сторін:

Виконавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТОІВЕНТ»
Юр. Адреса: 61068, м. Харків, вул. Ак. Павлова,  44 Б
Фактична адреса: м. Харків, ул.Ак.Павлова,44Б 
ТРЦ «Французький бульвар» 4 поверх
р/р 26009660025500 в АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
ЭДРПУ 41347323
тел. (063) 333-35-93
Директор Федченко Сергій Вікторович